Telerau ac amodau

PWYSIG IAWN:

Trwy drefnu lle ar Gynllun Cenedlaethol Beth Sy’n Ein Gyrru Ni gyda ni, rydych yn cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau ac amodau hyn. Gall darparwyr gwasanaeth eraill y Cynllun Cenedlaethol gynnig telerau ac amodau gwahanol.

Terms and conditions

1.0 Diffiniadau:

1.1 ‘Chi’ – mae’n cyfeirio atoch chi, y cwsmer, yr unigolyn y cyfeirir y llythyr hwn ato.

1.2 ‘Ni’ a ‘Ninnau’ ac ‘Ein’ – maent yn cyfeirio at yr Adran Ymwybyddiaeth Gyrwyr, AA DriveTech (enw masnachu DriveTech (UK) Limited).

1.3 ‘Cynllun’ – cynnig gan yr Heddlu i gwblhau rhaglen hyfforddi gyrwyr addysgol yn hytrach na chael dirwy, pwyntiau cosb neu erlyniad.

1.4 ‘Cwrs’ - y cwrs hyfforddi neu weithdy penodol rydym yn ei gynnal o dan y Cynllun.

1.5 ‘Cyfnod Trefnu Lle’ – cyfnod o 21 diwrnod calendr o ddyddiad ein llythyr gwahoddiad i chi.

1.6 ‘Dyddiad Allweddol’ – y dyddiad y mae’r Heddlu’n ei bennu y mae’n rhaid i chi gwblhau’r cwrs. Caiff ei adnabod hefyd fel y ‘dyddiad dod i ben’ neu’r ‘dyddiad cwblhau’.

1.7 ‘Trefnu Lle Safonol’ – trefnu lle ar gyfer cwrs lle mae ffioedd aildrefnu o dan cymalau 5.1 a 5.2 yn berthnasol.

1.8 ‘Trefnu Lle Hyblyg’ – trefnu lle ar gyfer cwrs sy’n cynnwys y gallu i aildrefnu eich lle yn rhad ac am ddim hyd at 6pm y noson cyn y disgwylir i’ch cwrs gael ei gynnal.

Back to top

2.0 Trefnu Lle

2.1 Trefnu Lle: Mae’n rhaid i chi drefnu a thalu am eich cwrs o fewn y cyfnod trefnu lle. Mae’n rhaid i chi gwblhau’r cwrs erbyn y dyddiad allweddol. Os na allwch gwblhau eich cwrs erbyn y dyddiad cau hwn, ni fyddwch yn gallu cyflawni’r cwrs a bydd yr Heddlu yn ystyried eich erlyn am y drosedd. Os byddwch yn dewis trefnu eich cwrs gyda darparwr cyrsiau arall, bydd yr un terfynau amser yn berthnasol.

2.2 Trefnu Lle Safonol a Hyblyg: Mae ffioedd aildrefnu’n berthnasol ar gyfer trefnu lle Safonol fel y nodir yn adran 5.0. Mae trefnu lle Hyblyg ar gael am dâl o £3.50 yn ogystal â ffi lawn y cwrs adeg trefnu lle. Mae hyn yn caniatáu i chi aildrefnu eich cwrs gyda ni heb dalu ffioedd aildrefnu hyd at 6pm y noson cyn y disgwylir i’ch cwrs gael ei gynnal (gweler cymal 5.3 ar gyfer yr eithriadau).  Gwneir pob ymdrech i gynnig y dewis sydd orau gennych o ran lleoliad ar gyfer y digwyddiad hwn. Sylwer bod rhaid i unrhyw gwrs a aildrefnir fod o fewn eich dyddiad allweddol. Nid oes modd talu mewn rhandaliadau ar gyfer lleoedd Hyblyg.

2.3 Gofynion penodol: Dywedwch wrthym wrth drefnu lle ynglyn ag unrhyw ofynion penodol (er enghraifft, nam, anabledd a/neu broblemau mynediad neu’r angen am gyfieithydd) rydych eisiau i ni eu hystyried er mwyn i ni allu gwneud trefniadau addas. Sylwer nad ydym yn darparu cyfieithwyr ieithoedd tramor: fodd bynnag, mae croeso i chi ddod â ffrind neu aelod o’ch teulu i’r cwrs i gyfieithu ar eich cyfer, darparu yr ydym wedi cael gwybod o flaen llaw ac maent yn 16 oed neu'n h?n.
2.4 Methu trefnu lle: Os byddwch yn methu trefnu lle o fewn y cyfnod trefnu lle, efallai na fyddwch yn gymwys i gymryd rhan yn y cynllun, a bydd yr Heddlu yn ystyried eich erlyn am y drosedd.

Back to top

3.0 Talu

3.1 Talu: Gallwch dalu gan ddefnyddio’r rhan fwyaf o gardiau debyd neu gredyd, gyda siec neu arian parod. Os cynhelir eich cwrs llai na 21 niwrnod o’r dyddiad y trefnoch le, mae’n rhaid i chi dalu â cherdyn debyd neu gredyd. Unwaith y byddwch wedi archebu a thalu am eich cwrs, eich archeb ac unrhyw daliad a wneir yn anhrosglwyddadwy a dim ond ad-daladwy fel y nodir yn adrannau 4.0, 5.0, 6.0 a 7.0 yn unig. Os na fyddwch yn talu, ni fyddwch yn gallu cyflawni’r cwrs a bydd yr Heddlu yn ystyried eich erlyn chi am y drosedd.

3.2 Sieciau: Dylid gwneud eich siec yn daladwy i ‘DriveTech (UK) Limited’ - Ni allwn dderbyn unrhyw sieciau wedi’u dyddio yn y dyfodol. Rydych yn cytuno i dalu tâl gweinyddol o £8.00 os caiff eich siec ei ddychwelyd i ni gan nad oedd gennych ddigon o arian yn eich cyfrif. Os bydd hyn yn digwydd, efallai y byddwn yn canslo eich lle ar y cwrs. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn gallu aildrefnu eich cwrs, ond bydd rhaid i chi wneud unrhyw daliadau eraill gyda cherdyn debyd neu gredyd. Os byddwch yn talu â siec, mae’n rhaid i ni dderbyn eich taliad o fewn 10 diwrnod o’r dyddiad y trefnoch le i sicrhau eich lle. Os na dderbynnir eich siec o fewn 10 diwrnod i’r dyddiad trefnu lle, yna bydd eich cwrs yn cael ei ganslo yn awtomatig.

3.3 Arian parod: Er mwyn talu ag arian parod, rhaid i chi wneud cais am y dewis hwn trwy ein Tîm Gofal Cwsmeriaid wrth drefnu lle. Os byddwch yn talu ag arian parod, rhaid i ni dderbyn eich taliad o fewn 10 diwrnod o’r dyddiad trefnu lle i sicrhau eich lle. Os na dderbynnir eich taliad arian parod o fewn 10 diwrnod o’r dyddiad trefnu lle, yna bydd eich cwrs yn cael ei ganslo yn awtomatig.

3.4 Rhandaliadau: Gallwch dalu mewn rhandaliadau trwy sefydlu cynllun talu heb fod yn fwy na 3 rhandaliad, trwy gysylltu â’n Tîm Gofal Cwsmeriaid. Mae angen gwneud taliad isafswm cychwynnol o £25.00. Mae angen talu unrhyw ffi ddyledus o leiaf 14 diwrnod cyn dyddiad eich cwrs. Os byddwch yn dewis talu mewn rhandaliadau ac yn methu talu’r ffioedd sy’n ddyledus erbyn y dyddiad cau, yna bydd eich cwrs yn cael ei ganslo’n awtomatig. Bydd ffioedd aildrefnu, yn unol â chymal 5.2, yn berthnasol a bydd disgwyl i chi dalu balans dyledus y cwrs rydych eisoes wedi’i drefnu cyn aildrefnu. Os byddwch yn talu’r ffioedd dyledus ac yn methu cwblhau eich cwrs, yna mae telerau arferol yn berthnasol o ran aildrefnu a phresenoldeb. Nid oes modd talu rhandaliadau ar gyfer trefnu lle Hyblyg a thaliadau ag arian parod.

Back to top

4.0 Presenoldeb

4.1 Cwblhau’r cwrs. Mae’n rhaid i chi gwblhau’r cwrs yn foddhaol. Mae hyn yn cynnwys cyrraedd ar amser, bod yn bresennol am y cyfnod llawn a chymryd rhan lawn. Bydd yr hyfforddwr yn penderfynu a ydych wedi cwblhau’r cwrs. Mae’n rhaid i chi droi unrhyw ddyfeisiau cyfathrebu symudol i ffwrdd trwy gydol y cwrs. Pan fyddwch yn mynychu’r cwrs, ni allwch fynd ag unrhyw un arall gyda chi (oni bai ei fod yn angenrheidiol i fodloni unrhyw ofyniad penodol, yn unol â chymal 2.3 neu a gytunwyd ymlaen llaw gyda ni) na dod ag anifeiliaid anwes, gan nad oed unrhyw gyfleusterau i’w cadw yn y lleoliadau hyfforddi. Ni chaniateir defnyddio sigaréts electronig yn yr ystafell ddosbarth.

Back to top

5.0 Aildrefnu

5.1 Aildrefnu eich lle Safonol mwy na 14 diwrnod cyn dyddiad gwreiddiol eich cwrs: Os byddwch yn aildrefnu eich cwrs mwy nag 14 diwrnod cyn dyddiad gwreiddiol y cwrs, bydd angen i chi dalu ffi aildrefnu o £25.00. Mae cymalau trefnu lle gwreiddiol yn berthnasol. Nid yw’n berthnasol ar gyfer trefnu lle Hyblyg.

5.2 Aildrefnu eich lle Safonol llai na 14 diwrnod cyn dyddiad gwreiddiol eich cwrs: Os byddwch yn aildrefnu eich cwrs llai nag 14 diwrnod cyn dyddiad gwreiddiol y cwrs, bydd angen i chi dalu ffi lawn y cwrs eto gyda disgownt o £48.00.  Mae cymalau trefnu lle gwreiddiol yn berthnasol. Nid yw’n berthnasol ar gyfer trefnu lle Hyblyg.

5.3 Trosglwyddo i Gwrs Arall ‘Cynllun Ymwybyddiaeth Cyflymder Cenedlaethol’: Rydym yn cynnal nifer o gyrsiau ‘Cynllun Ymwybyddiaeth Cyflymder Cenedlaethol’ ledled y wlad ar gyfer heddluoedd gwahanol. Os hoffech drosglwyddo rhwng y cyrsiau ‘Cynllun Ymwybyddiaeth Cyflymder Cenedlaethol’ rydym yn eu cynnal, bydd y darpariaethau a’r ffi aildrefnu yng nghymal 5.1 a 5.2 yn berthnasol fel sy’n briodol o dan yr amgylchiadau. Os byddwch yn dewis trosglwyddo i gwrs pris uwch rydym yn ei gynnal, bydd angen i chi dalu’r gwahaniaeth yn ffioedd y cyrsiau (yn ogystal â’r ffi aildrefnu). Ni fydd gennych hawl i unrhyw ad-daliad os byddwch yn dewis trosglwyddo i gwrs pris is. Os byddwch yn dewis trosglwyddo i gwrs ‘Cynllun Ymwybyddiaeth Cyflymder Cenedlaethol’ a gynhelir gan ddarparwr gwasanaeth gwahanol (ar ôl trefnu eich lle gwreiddiol gyda ni), bydd cymal 8.2 yn berthnasol. Mae’n berthnasol i leoedd Hyblyg a Safonol.

Back to top

6.0 Diffyg Presenoldeb

6.1 Amgylchiadau eithriadol: Er enghraifft, o ganlyniad i brofedigaeth, rhesymau meddygol neu os ydych yn rhiant neu ofalwr a bod eich dibynnydd yn mynd yn sâl, byddwch yn gallu aildrefnu eich cwrs yn unol â chymal 5.1 neu 5.2. Gellir cael ad-daliad llawn am y ffi aildrefnu trwy wneud cais i’n Tîm Gofal Cwsmeriaid ar ôl derbyn tystiolaeth ddogfennol e.e. tystysgrif feddygol.

6.2 Unrhyw reswm arall: Gallwch drefnu lle ar gwrs arall, os oes un ar gael, a thalu ffi lawn y cwrs gyda disgownt o £48.00 fel y disgrifir yng nghymal 5.2.

Back to top

7.0 Methu cwblhau

7.1 Methu cwblhau: Byddwch yn methu cwblhau eich cwrs:

7.2 Os byddwch yn cyrraedd yn hwyr:  Ni fyddwch yn cael cymryd rhan yn y cwrs os byddwch yn cyrraedd ar ôl amser dechrau’r cwrs. Efallai y bydd cyfle i chi aildrefnu eich cwrs, ond bydd rhaid i chi dalu ffi lawn y cwrs gyda disgownt o £48.00. Os byddwch yn methu trefnu lle ar gwrs arall, bydd eich ffeil yn cael ei dychwelyd i’r Heddlu. Os bydd eich ffeil yn cael ei dychwelyd i’r Heddlu, efallai y byddwch yn gymwys i gael ad-daliad rhannol o £33.00, fel y disgrifir yng nghymal 8.2, trwy wneud cais i’n Tîm Gofal Cwsmeriaid.

7.3 Dogfennau adnabod personol: Pan fyddwch yn mynychu’r cwrs, mae’n rhaid i chi gyflwyno dogfennau adnabod ffotograffig addas, er enghraifft, trwydded yrru neu basbort. Os nad oes gennych ddogfennau adnabod ffotograffig, mae’n rhaid i chi gyflwyno dau fath gwahanol o ddogfennau adnabod, er enghraifft, bil gwasanaethau gwreiddiol (nwy, trydan neu ffôn cartref) neu fil y dreth gyngor, datganiad banc neu gerdyn credyd, sy’n gweddu i’r manylion a roddwyd i ni gan yr Heddlu. Os byddwch yn methu sefydlu eich hunaniaeth yn foddhaol, ni fyddwch yn cael cymryd rhan yn y cwrs. Efallai y bydd cyfle i chi aildrefnu eich cwrs, ond bydd yn rhaid i chi dalu ffi lawn y cwrs gyda disgownt o £48.00. Os byddwch yn methu trefnu lle ar gwrs arall, bydd eich ffeil yn cael ei dychwelyd i’r Heddlu. Os bydd eich ffeil yn cael ei dychwelyd i’r Heddlu, efallai y byddwch yn gymwys i gael ad-daliad rhannol o £33.00, fel y disgrifir yng nghymal 8.2, trwy wneud cais i’n Tîm Gofal Cwsmeriaid.

7.4 Anaddas i gymryd rhan: Mae’n rhaid i chi fod mewn cyflwr addas i gymryd rhan lawn yn y cwrs. Bydd unrhyw dystiolaeth eich bod mewn cyflwr anaddas i gymryd rhan yn arwain at gael eich tynnu o’r cwrs. Yn yr achosion hyn, ni fyddwch yn gallu aildrefnu a bydd eich ffeil yn cael ei dychwelyd i’r Heddlu. Ni fyddwch yn gymwys i dderbyn unrhyw ad-daliad.

7.5 Ymosodol, aflonyddgar neu’n methu cymryd rhan yn llawn:  Os, ym marn yr hyfforddwr, rydych yn ymosodol a/neu aflonyddgar, neu’n methu cymryd rhan yn y cwrs, byddwn yn gofyn i chi adael. Yn yr achosion hyn, ni fyddwch yn gallu aildrefnu a bydd eich ffeil yn cael ei dychwelyd i’r Heddlu. Ni fyddwch yn gymwys i dderbyn unrhyw ad-daliad.

Back to top

8.0 Canslo

8.1 Canslo:  Ar gyfer y ddau Safonol ac archebion hyblyg, mae gennych yr hawl i ganslo'r contract hwn o fewn 14 diwrnod heb roi unrhyw reswm. Bydd y cyfnod canslo yn dod i ben ar ôl 14 diwrnod o'r diwrnod y byddwch yn gwneud eich archeb. Sylwer, os byddwch yn archebu dyddiad y cwrs i ddigwydd o fewn y cyfnod o 14 diwrnod bydd eich hawl i ganslo a chael ad-daliad llawn yn dod i ben ar y diwrnod y byddwch i fod i gymryd y cwrs. I hawlio eich ad-daliad os gwelwch yn dda cysylltwch â'n tîm gofal cwsmeriaid. Drwy ddewis yr opsiwn hwn, bydd eich ffeil yn cael ei ddychwelyd i'r heddlu.
8.2 Canslo heb aildrefnu gyda ni: Os byddwch yn canslo eich cwrs ar ôl y cyfnod o 14 diwrnod calendr o’ch taliad cychwynnol heb aildrefnu gyda ni, ac eisiau trefnu lle gyda darparwr arall neu ddim eisiau aildrefnu o gwbl, yna byddwn yn gwneud ad-daliad o £33.00 ar ôl derbyn cais trwy ein Tîm Gofal Cwsmeriaid, os ydych wedi talu ffi’r cwrs yn llawn. Mae’n berthnasol i’r lleoedd Safonol a Hyblyg.

8.3 Os byddwn yn canslo’r cwrs: Os na fyddwn yn gallu cynnal eich cwrs am unrhyw reswm sydd y tu allan i’n rheolaeth, byddwn yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â chi trwy neges destun neu neges e-bost i roi gwybod i chi am unrhyw newid neu ganslo. Ar ôl i’r cwrs gael ei ganslo, mae’n rhaid i chi gysylltu â ni i aildrefnu cyn gynted ag y bo modd ar ôl dyddiad y cwrs.  Mae’r Heddlu yn rhydd i dynnu’r cynnig o gwrs yn ôl ar unrhyw adeg ar ôl dyddiad gwreiddiol y cwrs. Ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw dâl ychwanegol i aildrefnu. Os na fyddwch yn dymuno aildrefnu eich cwrs, yna byddwn yn talu ad-daliad llawn yn dilyn cais i’n Tîm Gofal Cwsmeriaid.

Back to top

9.0 Trwydded Yrru

9.1 Os ydych wedi ildio eich trwydded yrru, bydd yr Heddlu’n ei chadw am y cyfnod rhwng ei ildio a chwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, neu yn dilyn cais gennych i ymddangos yn y llys, neu dalu cosb benodol, pan fydd yn cael ei dychwelyd atoch yn awtomatig drwy’r post i’r cyfeiriad a ddarparwyd ar y ffurflen derbyn y cynnig.

Back to top

10.0 Atebolrwydd a Diogelwch Data

Ni fyddwn yn atebol o dan y telerau ac amodau hyn am unrhyw golled na difrod a achosir, gennym ni na’n gweithwyr neu asiantau, o dan amgylchiadau lle:
i) Nad yw ein dyletswydd gofal cyfreithiol i chi wedi cael ei thorri gennym ni na’n gweithwyr neu asiantau; a
ii) Lle na ragwelir colled neu ddifrod yn rhesymol o ganlyniad i dorri dyletswydd felly.
iii) Bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer dibenion mewn perthynas â gweithredu'r cynllun. Ni fydd eich data personol yn cael ei wneud ar gael y tu allan i'r cynllun a bydd ond yn cael eu cadw am gyfnod o amser sydd ei angen i weithredu'r cynllun.
Ni fyddwn yn atebol chwaith am unrhyw gynnydd mewn colled neu ddifrod o ganlyniad i chi’n torri unrhyw delerau o’r cytundeb hwn. Nid oes dim yn y cytundeb gwerthiant hwn a fydd yn effeithio ar eich hawliau statudol mewn unrhyw ffordd nac yn eithrio na chyfyngu ar ein hatebolrwydd ni i chi am farwolaeth neu anaf personol o ganlyniad i’n hesgeulustod.

I gael mwy o wybodaeth ynglyn â’r cyrsiau ‘Cynllun Ymwybyddiaeth Cyflymder Cenedlaethol’ rydym yn eu cynnig, ac am wybodaeth ynglyn â diogelwch cardiau credyd, cyfeiriwch at ein gwefan www.AAdrivetech.com neu gwnewch gais ysgrifenedig am gopi, gan nodi ardal yr Heddlu a wnaeth eich cyfeirio, i AA DriveTech, DriverAware Division, PO Box 6838, Fanum House, Basing View, Basingstoke, RG24 4PX. [19082013]

Back to top

Cadwch lle nawr ar-lein

Cadwch lle nawr