Cwrs adsefydlu gyrru ac yfed


Steer Clear

Cwrsiau Adsefydlu Gyrru ac Yfed ar gal nes yr 31ed o Rhagfyr yn unig

Cwrs gyrru ac yfed

Arweiniad cyfreithiol

English

Mae cwrs Steer Clear, a ddatblygwyd yn wreiddiol gan London Community Rehabilitation Company, wedi bod yn rhan o Gynllun Adsefydlu Gyrru ac Yfed er 1998. Mae prosesau monitro'r Llywodraeth yn dangos bod y Cynllun yn lleihau'r gyfradd ail-droseddu o ryw 60%, gan ei gwneud yn ffordd ddelfrydol o waredu troseddau Gyrru ac Yfed, ar y cyd â chyfnod diarddel, dirwy, gorchymyn prawf, gwasanaeth cymunedol neu ddedfryd o garchar, fel sy'n briodol.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler Canllawiau Technegol llawn sy'n llywodraethu gweithredu'r Cynllun Gyrru ac Yfed.

Caiff troseddau gyrru ac yfed eu deddfu yn Neddf Troseddwyr Traffig y Ffyrdd 1988, a deddf ddilynol Deddf Traffig y Ffyrdd 1991. Roedd yr un olaf yn cynnwys darpariaeth ar gyfer ‘Cynllun Adsefydlu Gyrru ac Yfed’ (DDRS) arbrofol.

Rhoddwyd DDRS ar brawf yn ddiweddarach rhwng 1993 a 1998 mewn 19 o Lysoedd ledled y DU. Daeth adroddiad ar y treial gan y Labordy Ymchwil Trafnidiaeth i’r casgliad a ganlyn:

  • Dim ond 3.4% o droseddwyr a ddilynodd gwrs hyfforddiant a aildroseddodd o fewn 36 mis, o’u cymharu â 9.6% o droseddwyr na ddilynodd gwrs
  • Roedd 27% pellach o’r rhai a ddilynodd gwrs o’r farn na ddylent yfed unrhyw beth o gwbl pe baent am fod yn ddiogel wrth yrru.

Ym 1999, cafodd y treial ei uwchraddio’n gynllun parhaol ar gael i’r holl lysoedd yn y DU. Mae manylion y cynllun fel y’u hamlinellir yn neddf wreiddiol Deddf 1991.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd llysoedd yn cynnig lle i droseddwyr ar gwrs hyfforddi gyrru ac yfed. Y meini prawf addasrwydd yw bod yn rhaid i’r troseddwr fod o leiaf 17 oed, mae’n rhaid i le ar gwrs cymeradwy fod ar gael, ac mae’n rhaid i’r cynnig gael ei esbonio i’r troseddwr mewn Saesneg clir.

Caiff y cynnig ei wneud yn ystod y gwrandawiad  dedfrydu, ac mae’n rhaid i’r troseddwr ei dderbyn neu ei wrthod bryd hynny. Os bydd y troseddwr yn ei dderbyn, daw’r gwrandawiad i ben ac yna gofynnir i’r troseddwr ddewis darparwr hyfforddiant ac ar ôl hyn, bydd y llys yn anfon gorchymyn cyfeirio wedi’i lenwi at y darparwr hyfforddiant a ddewisir.

Caiff y gorchymyn cyfeirio ei lofnodi gan Swyddog y Llys. Mae’n rhaid iddo ddatgan maint y gostyngiad o ran diarddel y bydd y troseddwr yn gymwys i’w gael ar ôl cwblhau, y dyddiad y byddai’r gwahardddiad is yn dod i ben arno, a’r dyddiad erbyn pryd y mae’n rhaid cwblhau’r cwrs.

Ynghyd â darparwyr eraill, argymhellwn y dylech roi cyngor i’ch cleientiaid ynghylch y Cynllun Adsefydlu Gyrru ac Yfed cyn i’w gwrandawiad llys gael eu cynnal, os yw’n bosibl. O ran cynghori eich cleient ynghylch y dewis darparwr, dylech fod yn sicr ynghylch ansawdd y cwrs. Er enghraifft, mae cwrs Steer Clear wedi’i gynnal y llwyddiannus ers dechrau’r Cynllun ym 1998. Byddem hefyd yn argymell y dylent ystyried cost a chyfleuster mynd i leoliadau cyrsiau ar gludiant cyhoeddus.

Mae llysoedd yn amrywio o ran eu hagweddau at y cynllun ac er bod y rhan fwyaf o lysoedd yn cynnig y dewis o gymryd rhan i bob troseddwr bron, mae’n bosibl na fydd rhai ohonynt yn gwneud hynny. Os na chynigir y cwrs i’ch cleient yn syth ar ôl dedfrydu, fe’ch cynghorir yn gryf i ofyn amdano yn y fan a’r lle. Ni all llysoedd gynnig cwrs gyrru ac yfed yn ddiweddarach heb ailagor yr achos. Mae hyn yn annhebygol o ddigwydd.

Gall y llys gynnig gostyngiad yn y gwaharddiad gyrru heb fod yn llai na thri mis a heb fod yn fwy na 25% o’r diarddel gwreiddiol. Bydd y llys yn amlygu hyn ar adeg cynnig y cwrs ac ar y llythyr cyfeirio. Mae’n rhaid i chi sicrhau bod eich cleient yn ymwybodol o’r amodau allweddol a ganlyn er mwyn cael gostyngiad o ran eu diarddeliad:

  • Mae’n rhaid iddynt ddilyn pob un o dair sesiwn y cwrs yn llawn, a chymryd rhan yn llawn.
  • Mae’n rhaid iddynt gwblhau eu cwrs erbyn y dyddiad hanfodol, sydd deufis cyn diwedd eu cyfnod diarddel is.
  • Mae’n rhaid iddynt dalu am eu cwrs yn llawn cyn i’r cwrs ddechrau.

Cysylltwch â ni ar

0345 070 6043

O ddydd Llun i ddydd Gwener 9yb–5yn

E-bost steerclear@AAdrivetech.com