Cwrs adsefydlu gyrru ac yfed


Steer Clear

Cwrsiau Adsefydlu Gyrru ac Yfed ar gal nes yr 31ed o Rhagfyr yn unig

Cwrs gyrru ac yfed

Cwrs adsefydlu gyrru ac yfed

English

Gan eich cefnogi chi fel gyrrwr, mae Steer Clear yn canolbwyntio ar wybodaeth a sgiliau ymarferol. Cwrs cyfrinachol a rhyngweithiol ydyw wedi'i seilio ar waith mewn grwpiau bach. Fe'i datblygwyd gan y gweithwyr proffesiynol yn London Community Rehabilitation Company ac mae wedi'i gymeradwyo gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru.

"Nid oeddwn yn meddwl y byddai'r cwrs yn ddefnyddiol, ond mewn gwirionedd, roedd yn peri gwaith meddwl a bydd yn effeithio ar fy ymddygiad yn y dyfodol yn bendant."
Georgia, cyfranogwr cwrs gydag LCRC

Beth yw’r gost?

Ffi’r cwrs yw £210. Mae’n bosibl talu’r ffi fesul dau randaliad, gofynnwch am hyn wrth gadw eich lle. Mae angen talu’n llawn cyn dechrau’r cwrs.

Mae ffi ostyngol o £150 ar gael i’r rhai sy’n derbyn mathau penodol o fudd-daliadau (gweler isod). Mae’r ffi hon yn berthnasol i gyrsiau a gynigir yn ystod yr wythnos yn unig.

Dulliau talu

  • Cerdyn credyd/debyd
  • Siec neu archeb bost

Gostyngiadau

Mae ffi ostyngol o £150 ar gael i bobl sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cymorth Cyflogaeth, Cymhorthdal Incwm ac ati. Mae hefyd yn cynnwys y rhai sy’n fyfyrwyr amser llawn neu’r rhai sy’n hawlio credydau pensiwn. Nid yw’n cynnwys Credydau Treth Gwaith, Credydau Treth Plant neu Fudd-dal Tai. Bydd angen prawf o’ch statws, gweler ein telerau a’n hamodau am fanylion.

Cwrs adsefydlu gyrru ac yfed - Steer Clear

Mae Steer Clear a gynigir gan hyfforddwyr proffesiynol yn gwrs rhyngweithiol 16 awr, lle mae cynrychiolwyr yn gweithio mewn grwpiau, dros gyfnod o dridiau ar wahân, i edrych ar bynciau megis:

  • Addysg am yrru’n gydwybodol ac alcohol
  • Effaith alcohol ar y corff
  • Canlyniadau penderfyniadau gwael
  • Mynd i’r afael ag ymddygiad mentrus

A oes terfyn amser i gwblhau’r cwrs?

Oes. Caiff eich terfyn amser i gwblhau’r cwrs ei bennu gan y llys ac nid oes modd ei ymestyn ar unrhyw gyfrif. Argymhellir y dylech gadw lle ar eich cwrs o fewn y terfyn amser a bennir ar eich cyfer.

 

Pam y dyddiad cwblhau?

Os na fyddwch yn cwblhau’r cwrs o fewn y terfyn amser penodedig, ni fyddwch yn gymhwys i gael gostyngiad oddi ar eich gwaharddiad.

 

Beth yw hyd y cwrs?

16 awr yw hyd y cwrs wedi’i rannu dros gyfnod o dridiau neu dair sesiwn. Mae pob sesiwn yn rhan o’r cwrs a chaiff ei drefnu fel cwrs unigol dros gyfnod y tair sesiwn.

 

A alla’ i wneud y cwrs ddwywaith?

Gallwch – os oes gennych ddwy gollfarn wahanol ac os cynigir y cwrs i chi ddwywaith.

 

A oes angen cyfieithydd ar y pryd arnaf?

Os nad Saesneg yw’ch iaith gyntaf a bod angen cyfieithydd ar y pryd arnoch, cysylltwch â ni fel bod modd i ni drafod eich anghenion. Ni allwn ddarparu cyfieithydd ar y pryd, ond gallwn ganiatáu i ffrind neu i aelod o’ch teulu roi cymorth i chi. Os oes angen dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain arnoch, cysylltwch â ni.

 

Ym mha ieithoedd y mae’r cwrs ar gael?

Mae deunyddiau cwrs ar gael mewn dros 15 o ieithoedd megis Rwmaneg, Ffrangeg, Bwlgareg, Lithwaneg, Cymraeg, Wrdw, Rwseg, Eidaleg, Ffarsi, Tamil, Sbaeneg, Hindi, Pwnjabeg, Pwyleg, Twrceg, Arabeg a Phortiwgaleg. Gallwch drefnu hefyd i gyfieithydd ar y pryd fynd i’r cwrs gyda chi, ond dau gyfieithydd ar y pryd yw uchafswm y cyfieithwyr a ganiateir.

 

Ymhle y galla’ i ddilyn y cwrs?

Mae gennym leoliadau yn y DU drwyddi draw a byddwn yn gallu eich helpu i ddewis cwrs sy’n addas ar gyfer eich gofynion.

 

Beth yw Steer Clear?

Mae Steer Clear yn gwrs a ddatblygwyd gan London Probation Trust, sydd wedi’u cymeradwyo gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru, ar gyfer y rhai a geir yn euog o droseddau alcohol gormodol yn unol â’r Ddeddf Traffig Ffyrdd. Cynigir cwrs Steer Clear gan AA Drive Tech ledled y DU erbyn hyn, mewn partneriaeth â London Probation Trust.

 

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn dilyn y cwrs?

Ni chynigir gostyngiad oddi ar eich gwaharddiad i chi a chaiff hysbysiad i roi gwybod nad ydych wedi cwblhau’r cwrs ei anfon i’r llysoedd a’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA).

 

Beth fydd yn digwydd os na allaf ddod i un sesiwn?

Os byddwch yn sâl neu os na allwch ddod am unrhyw reswm, yna mae’n bosibl y byddwn yn gallu aildrefnu’r sesiwn. Fodd bynnag, bydd yn ddibynnol ar ein telerau a’n hamodau ac yn ddibynnol ar ddyddiad eich terfyn amser

 

A oes rhaid i mi rannu manylion am fy nhrosedd?

Mae trafodaeth gr?p a rhannu profiadau’n ffordd wych o ddysgu. Mae ein hyfforddwyr yn fedrus o ran gweithio gyda grwpiau ac maent yn amlinellu rheolau sylfaenol er mwyn darparu amgylchedd diogel a chyfrinachol i chi rannu eich profiadau ynddo.

 

Cefais fy nghyfeirio o’r tu allan i’r DU

Gallwch ddilyn cwrs Steer Clear o hyd, ond mae’n bosibl y bydd ffi ychwanegol. Ffoniwch i siarad ag un o’n cynghorwyr i gael rhagor o fanylion.

 

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn cwblhau’r cwrs?

Wedi i chi gwblhau’r cwrs, byddwn yn anfon copi o’ch Tystysgrif Gwblhau atoch ynghyd â chyfarwyddiadau ar sut i adennill eich trwydded. Eich cyfrifoldeb chi yw ailymgeisio am eich trwydded, gan ddefnyddio’r Ffurflen D1 sydd ar gael mewn unrhyw brif gangen Swyddfa’r Post, mewn da bryd i fanteisio ar gael gostyngiad ar gyfnod eich gwaharddiad. Caiff y dystysgrif wreiddiol ei hanfon at y Llys a fydd yn diwygio ei gofnodion ac yn cynghori â’r DVLA yn Abertawe.

 
 

Dod o hyd i leoliad yn eich ardal chi

Cymru

Cysylltwch â ni ar

0345 070 6043

O ddydd Llun i ddydd Gwener 9yb–5yn

E-bost steerclear@AAdrivetech.com