Cwrs adsefydlu gyrru ac yfed


Steer Clear

Cwrsiau Adsefydlu Gyrru ac Yfed ar gal nes yr 31ed o Rhagfyr yn unig

Dychwelyd i'r ffordd

Dychwelyd i'r ffordd

English

Ein nod yw helpu gyrwyr i ddychwelyd i'r ffordd yn ddiogel, a dyna beth y gall cwrs Steer Clear eich helpu i'w wneud. Byddwn yn rhoi gwybod i'r llys eich bod wedi cwblhau'r cwrs, esbonio sut i gwtogi ar eich gwaharddiad i chi, a gall ein tîm yswiriant roi dyfyniad i chi sy'n adlewyrchu'r ffaith eich bod wedi cwblhau'r cwrs.

"Profiad addysgiadol a goleuedig iawn a oedd yn werth pob punt!"
Shane, cyfranogwr gydag LCRC

Adennill eich trwydded yrru ar ôl eich gwaharddiad

Mae’r gyfraith yn datgan y gall ynadon roi gostyngiad o hyd at 25% (chwarter) i chi oddi ar eich gwaharddiad os byddwch yn cwblhau cwrs. Efallai y caiff hyn ei ddangos ar eich gorchymyn cyfeirio fel canran, neu efallai y bydd yr ynad wedi datgan nifer y misoedd, wythnosau, neu ddyddiau y bydd yn eu tynnu oddi ar eich gwaharddiad.
Fodd bynnag, fel arfer bydd y gostyngiadau fel a ganlyn:

Hyd y Gwaharddiad Gostwng y Gwaharddiad
12 mis  3 mis
14 mis  3 neu 3½ mis
18 mis  4 neu 4½ mis
24 mis  6 mis
30 mis  7 neu 7½ mis

Ar ôl dilyn y cwrs, byddwn yn anfon ‘tystysgrif gwblhau’ atoch chi, ac at y llys a’ch cyfeiriodd. Yna bydd y llys yn rhoi gwybod i’r DVLA eich bod wedi llwyddo i ddilyn y cwrs a gallwch ailymgeisio am eich trwydded wedi i’r gwaharddiad gostyngol ddod i ben, gan dalu’r ffi briodol a defnyddio Ffurflen D1, sydd ar gael gan Swyddfa’r Post.

 

Yswiriant ar ôl i’ch gwaharddiad gyrru ac yfed ddod i ben

Yn sgil cael eich collfarnu am yrru ac yfed, mae’n debyg y byddwch yn gweld cynnydd aruthrol yng nghost eich taliadau yswiriant.

Fodd bynnag, bydd cwblhau cwrs adsefydlu gyrru ac yfed wedi’i gymeradwyo gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru  DSA, fel Steer Clear, yn helpu i gyfyngu ar y cynnydd hwnnw. Caiff taliadau i yrwyr â chollfarn eu trafod fel arfer fesul achos, felly bydd angen i chi gysylltu â darparwyr yswiriant yn uniongyrchol yn hytrach na defnyddio gwefannau cymharu prisiau – gallwch gysylltu ag yswiriant AA ar 0345 070 6043.

Cynllun troseddwyr risg uchel

Os cewch eich barnu’n euog o drosedd gyrru ac yfed, mae’n bosibl mewn amgylchiadau penodol y caiff eich dosbarthu’n Droseddwr Risg Uchel. Mae hyn yn golygu, os cewch eich diarddel am y drosedd, na chaiff eich trwydded yrru ei dychwelyd atoch fel mater o drefn ar ddiwedd y cyfnod diarddel. Bwriad Cynllun y Troseddwyr Risg Uchel yw mynd i’r afael â gyrwyr y mae eu dibyniaeth amlwg ar alcohol yn berygl i ddiogelwch ar y ffyrdd.

Mae’r cynllun hwn yn ymdrin â phobl yn y categorïau a ganlyn:p>

  • Y rhai sydd wedi’u diarddel ddwywaith, o fewn cyfnod o ddeng mlynedd, am unrhyw drosedd gyrru ac yfed.
  • Y rhai sydd wedi’u diarddel am fod â chyfran o alcohol yn y corff ddwy waith neu hanner neu fwy na’r terfyn cyfreithlon, a oedd yn hafal neu’n uwch na’r canlynol: (i) 87.5 mg fesul 100 ml o anadl, neu (ii) 200 mg fesul 100 ml o waed, neu (iii) 267.5 mg fesul 100 ml o wrin.
  • Y rhai sydd wedi’u diarddel am fethu, heb achos rhesymol, i roi sbesimen i’w ddadansoddi.

Yn unol â Chynllun Troseddwyr Risg Uchel, mae angen i droseddwyr fodloni’r Ymgynghorydd Meddygol yn Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) nad oes ganddynt broblem yfed a’i bod yn briodol iddynt yrru cyn y caiff eu trwyddedau eu dychwelyd. Bydd DVLA yn rhoi gwybod i droseddwyr y mae’r cynllun hwn yn berthnasol iddynt am yr hyn y mae angen iddynt ei wneud er mwyn gwneud cais i’w trwydded gael eu dychwelyd. Codir tâl i wneud cais i adennill y drwydded. Mae’n rhaid talu ffi hefyd am yr archwiliad meddygol angenrheidiol. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â Chynllun Troseddwyr Risg Uchel, cysylltwch â’r DVLA yn Abertawe ar 0345 070 6043. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y DVLA.

Cysylltwch â ni ar

0345 070 6043

O ddydd Llun i ddydd Gwener 9yb–5yn

E-bost steerclear@AAdrivetech.com